en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. decembra 2014 č. EBA/GL/2014/11 týkajúce sa špecifikácie opatrení na obmedzenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízových situácií a okolností, za ktorých sa môže uplatniť každé opatrenie podľa smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 19 December 2014 No EBA/GL/2014/11 on the specification of measures to reduce or remove impediments to resolvability and the circumstances in which each measure may be applied under Directive 2014/59/EU