en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 19. júna 2014 č. EBA/GL/2014/04 o harmonizovaných vzoroch a vymedzeniach pojmov pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 ESRB/2012/2
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 19. 6. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby inštitúcie účinne dodržiavali súlad s usmerneniami s cieľom zjednodušiť vykazovanie plánov financovania na rok 2014 a ďalšie roky v súlade s týmito usmerneniami. Pre roky 2014 a 2015 by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby inštitúcie vykazovali svoje plány financovania s referenčným dátumom najneskôr 30. júna 2015 do 30. septembra 2015 a aby plány boli predložené1 EBA do 15. novembra 2015. Pre následné roky by príslušné orgány mali zabezpečiť, aby inštitúcie vykazovali svoje plány financovania v súlade s týmito usmerneniami do 31. marca s referenčným dátumom 31. decembra predchádzajúceho roka a aby boli plány predložené EBA každý rok do 30. apríla.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 19 June 2014 No EBA/GL/2014/04 on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2