en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 20. októbra 2022 č. EBA/GL/2022/14 vydané na základe článku 84 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ spresňujúce kritériá na identifikáciu, hodnotenie, riadenie a zmierňovanie rizík vyplývajúcich možných zmien úrokových sadzieb a na posúdenie a monitorovanie rizika kreditného rozpätia činností inštitúcií mimo obchodnej knihy
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 20. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia nadobudnú platnosť 30. júna 2023 s výnimkou oddielov 4.5 a 4.6, ktoré nadobudnú platnosť 31. decembra 2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 20 October 2022 No EBA/GL/2022/14 issued on the basis of Article 84 (6) of Directive 2013/36/EU specifying criteria for the identification, evaluation, management and mitigation of the risks arising from potential changes in interest rates and of the assessment and monitoring of credit spread risk, of institutions’ non- trading book activities