en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 29. júla 2022 č. EBA/GL/2022/10 o kritériách na udelenie výnimky investičným spoločnostiam z požiadaviek na likviditu v súlade s článkom 43 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/2033
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 29. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 28.11.2022
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 29 July 2022 No EBA/GL/2022/10 on the criteria for the exemption of investment firms from liquidity requirements in accordance with Article 43(4) of Regulation (EU) 2019/2033

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES.