en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 30. septembra 2020 č. EBA/GL/2020/13 týkajúce sa vhodných podsúborov sektorových expozícií, na ktoré môžu príslušné alebo určené orgány uplatniť vankúš na krytie systémového rizika v súlade s článkom 133 ods. 5 písm. f) smernice 2013/36/EÚ úpravou nariadenia CRR v reakcii na pandémiu COVID-19
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 30. 9. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 29. decembra 2020.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 30 September 2020 No EBA/GL/2020/13 on the appropriate subsets of sectoral exposures to which competent or designated authorities may apply a systemic risk buffer in accordance with Article 133(5)(f) of Directive 2013/36/EU