en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia EBA z 6. mája 2020 č. EBA/GL/2020/05 o zmierňovaní kreditného rizika pre inštitúcie uplatňujúce IRB prístup s vlastnými odhadmi LGD
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 6. 5. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022. Inštitúcie sú povinné v uvedenej lehote začleniť požiadavky týchto usmernení do svojich ratingových systémov, ale príslušné orgány môžu urýchliť časový harmonogram tohto prechodu podľa svojho uváženia.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: EBA Guidelines of 6 May 2020 No EBA/GL/2020/05 on credit risk mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of LGDs