en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 1. júna 2023 č. ESMA91-372-1700 o konzistentnom uplatňovaní spúšťacích faktorov pre využívanie opatrení včasnej intervencie (článok 18 ods. 8 nariadenia o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán) (nariadenie CCPRRR)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 1. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka ( dostupné preklady).

Rozsah pôsobnosti týchto usmernení (v slovenskom jazyku).

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 1 June 2023 No ESMA91-372-1700 – Guidelines on the consistent application of the triggers for the use of Early Intervention Measures (Article 18(8) of CCPRRR).

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.