en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 1. júna 2023 č. ESMA91-372-2070 o uplatňovaní okolností, za ktorých sa centrálna protistrana považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu (článok 22 ods. 6 nariadenia CCPR)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 1. 6. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 1 June 2023 No ESMA91-372-2070 – Guidelines on the application of the circumstances under which a central counterparty is deemed to be failing or likely to fail (Article 22(6) of CCPRRR).

Charakter dokumentu: Tieto usmernenia vychádzajú z článku 22 ods. 6 nariadenia CCPRRR s výnimkou usmernení 8 a 9, ktoré vychádzajú z článku 16 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.