en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 11. novembra 2020 č. ESMA33-128-1217 SK o prahových hodnotách pre úplnosť a konzistentnosť údajov v archíve sekuritizačných údajov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 11. 11. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 1.1.2021
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 11 July 2020 No ESMA33-128-1217 – Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.