en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 13. apríla 2022 č. ESMA70-159-4966 SK o nariadení o zneužívaní trhu – Odklad zverejnenia dôverných informácií a interakcie s prudenciálnym dohľadom
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 13. 4. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 13.6.2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 13 April 2022 No ESMA70-159-4966 EN on MAR – Delay in the disclosure of inside information and interactions with prudential supervision

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.