en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 2. februára 2024 č. ESMA91-372-1791 o druhoch a obsahu ustanovení dohôd o spolupráci (článok 79 nariadenia o CCP RRR)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 2. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa začnú uplatňovať po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA v úradných jazykoch Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka (dostupné preklady).

Rozsah pôsobnosti usmernení v slovenskom jazyku.

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 2 February 2024 No ESMA91-372-1791 – Guidelines on the types and content of the provisions of Cooperation Arrangements
(Article 79 of CCPRRR).

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.