en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 2. februára 2024 č. ESMA91-372-1958 o písomných opatreniach a postupoch pre fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 2. 2. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA v príslušných úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Usmernenia neboli preložené do slovenského jazyka (dostupné preklady).

Rozsah pôsobnosti usmernení v slovenskom jazyku.

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 2 February 2024 No ESMA91-372-1958 – Guidelines on written arrangements and procedures for the functioning of resolution colleges.

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.