en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 22. júna 2020 č. ESMA34-49-173 SK k predkladaniu správ príslušným orgánom podľa článku 37 nariadenia o fondoch peňažného trhu
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 22. 6. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po dvoch mesiacoch od dátumu ich zverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 22 June 2020 No ESMA34-49-173 EN – Guidelines on the reporting to competent authorities under Article 37 of the MMF

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.