en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 23. novembra 2020 č. ESMA32-50-218 o vymáhaní finančných informácií
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 23. 11. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia nadobudnú účinnosť dva mesiace po ich uverejnení na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Pokiaľ sa orgány vymáhania nerozhodnú uplatňovať zmeny skôr, revidované usmernenia 5, 6, 6a a 6b nadobudnú účinnosť 1. januára 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 23 November 2020 No ESMA32-50-218 on enforcement of financial information

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.