en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 24. marca 2023 č. ESMA91-372-1701 o scenároch plánu ozdravenia centrálnej protistrany (článok 9 ods. 12 CCPRRR)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 24. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov od dátumu ich uverejnenia na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 24 March 2023 No ESMA91-372-1701 – Guidelines on CCP recovery plan scenarios (Article 9(12) of CCPRRR) .

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.