en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 27.3.2014 č. ESMA/2014/298 o systémoch spolupráce a výmene informácií medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a ESMA
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 27. 3. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sú platné od 27.03.2014.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 27 March 2014 No ESMA/2014/298 on cooperation arrangements and information exchange between competent authorities and between competent authorities and ESMA

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.