en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 28. marca 2018 č. ESMA70-708036281-67 SK o postupe výpočtu ukazovateľov na stanovenie zásadného významu centrálneho depozitára cenných papierov pre hostiteľský členský štát
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 28. 3. 2018
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 28/03/2018.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 28 March 2018 No ESMA70-708036281-67  on the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Substantial Importance of a CSD for a Host Member State

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.