en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 28. novembra 2013 č. ESMA/2013/998 o vzorovom memorande o porozumení o konzultáciách, spolupráci a výmene informácií v súvislosti s dohľadom nad subjektmi, na ktoré sa vzťahuje smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 18. 7. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť 29.11.2013
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 18 July 2013 No ESMA/2013/998 on the model MoU concerning consultation, cooperation and the exchange of information related to the supervision of AIFMD entities

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.

Zoznam podpísaných MoU podľa AIFMD