en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 5. januára 2024 č. ESMA74-362-2351 o prenose údajov medzi archívmi obchodných údajov podľa EMIR a SFTR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 5. 1. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Existujúce usmernenia o prenose údajov podľa EMIR sa uplatňujú od 16. októbra 2017. Zmeny týchto usmernení sa uplatňujú od 3. októbra 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 5 January 2024 No ESMA74-362-2351 – Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.