en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 6. apríla 2020 č. ESMA70-151-2906 o štandardizovaných postupoch a protokoloch zasielania správ podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 909/2014
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 6. 4. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1229 z 25. mája 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 6 April 2020 No ESMA70-151-2906 – Guidelines on standardised procedures and messaging protocols under Article 6(2) of Regulation (EU) No 909/2014

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.