en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 8. decembra 2021 č. ESMA70-156-4717 k ohlasovaniu zlyhaní vyrovnaní podľa článku 7 CSDR
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 8. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti regulačných technických predpisov o disciplíne a vyrovnaní.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 8 December 2021 No ESMA70-156-4717 on settlement fails reporting under Article 7 of CSDR

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES