en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA z 8. marca 2023 č. ESMA70-460-213 k štandardným formulárom, formátom a vzorom na podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie trhovej infraštruktúry DLT
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 8. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 23. marca 2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 8 March 2023 No ESMA70-460-213 – Guidelines on standard forms, formats and templates to apply for permission to operate a DLT market infrastructure

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.