en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia ESMA zo 4. septembra 2014 č. ESMA/2014/1133 - Usmernenia a odporúčania k vykonávaniu zásad CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu centrálnymi protistranami
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 4. 9. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia a odporúčania sa uplatňujú od 4. septembra 2014.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 4 September 2014 No ESMA/2014/1133 – Guidelines and Recommendations regarding the implementation of the CPSS-IOSCO Principles for Financial Market Infrastructures in respect of Central Counterparties

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.