en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 31. marca 2023 č. EBA/GL/2023/03 ktorými sa menia usmernenia EBA/2021/02 podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a faktorov, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami („usmernenia týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu“)
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 31. 3. 2023
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 03.11.2023.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines of 31 March 2023 No. EBA/GL/2023/03 amending Guidelines EBA/2021/02 on customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions (‘The ML/TF Risk Factors Guidelines’) under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849