en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenia z 5. februára 2021 č. ESMA33-128-1001 SK o prenosnosti informácií medzi archívmi sekuritizačných údajov podľa nariadenia o sekuritizácii
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 5. 2. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Orgán ESMA ich zohľadní na účely svojho dohľadu od 1. januára 2021, s výnimkou usmernení týkajúcich sa článku 78 ods. 9 písm. c) EMIR, ktoré ESMA bude na účely svojho dohľadu zohľadňovať od 18. júna 2021.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA guidelines of 5 February 2021 No ESMA33-128-1001 EN on portability of information between securitisation repositories under the Securitisation Regulation

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.