en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA z 22. decembra 2014 č. JC/GL/2014/01 - Spoločné usmernenia ku konvergencii postupov dohľadu v súvislosti s konzistentnosťou mechanizmov koordinácie dohľadu pre finančné konglomeráty
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 22. 12. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od dátumu požiadavky na oznamovanie uvedenej na strane 3.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Joint Guidelines of 22 December 2014 No JC/GL/2014/01 on the convergence of supervisory practices relating to the consistency of supervisory coordination arrangements for financial conglomerates

Úvodná stránka k usmerneniu EBA, EIOPA, ESMA

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 a článku 56 pododseku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).