en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 19. decembra 2014 č. EBA/GL/2014/11 - Usmernenia týkajúce sa špecifikácie opatrení na obmedzenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízových situácií a okolností, za ktorých sa môže uplatniť každé opatrenie podľa smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 11. 6. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia nadobudnú účinnosť od 1. apríla 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on the specification of measures to reduce or remove impediments to resolvability and the circumstances in which each measure may be applied under Directive 2014/59/EU

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES.