en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA z 22. septembra 2014 č. EBA/GL/2014/09 - Usmernenia k typom testov, preskúmaní alebo činností, ktoré môžu viesť k podporným opatreniam podľa článku 32 ods. 4 písm. d) bodu iii) smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 18. 2. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on the types of tests, reviews or exercises that may lead to support measures under Article 32(4)(d)(iii) of the Bank Recovery and Resolution Directive

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES.