en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA zo 7. augusta 2015 č. EBA/GL/2015/05 - Usmernenia týkajúce sa konštatovania toho, kedy by likvidácia aktív alebo záväzkov na základe bežného konkurzného konania mohla mať nepriaznivý vplyv na jeden alebo viaceré finančné trhy, v súlade článkom 42 ods. 14 smernice 2014/59/EÚ
Autor Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
Dátum uverejnenia 7. 8. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. augusta 2015.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on the determination of when the liquidation of assets or liabilities under normal insolvency proceedings could have an adverse effect on one or more financial markets under Article 42(14) of Directive 2014/59/EU