en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie EBA, EIOPA, ESMA zo dňa 5. mája 2017 č. JC/GL/2016/01 Spoločné usmernenia o obozretnom posudzovanı́ nadobudnutı́ a zvyšovanı́ kvalifikovaných účastı́ vo finančnom sektore
Autor Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA), webové sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 5. 5. 2017
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. októbra 2017
Doplňujúce informácie:

Úvodná stránka k usmerneniu

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 a článku 56 pododseku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).