en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 28. marca 2012 č. ESMA/2012/197 - Usmerenenia o meraní rizika a výpočte celkového rizika pre určité typy štruktúrovaných PKIPCP
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 28. 3. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on risk measurement and the calculation of global exposure for certain types of structured UCITS

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.