en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA z 3. júna 2013 č. ESMA/2013/606 - Usmernenia o politikách a postupoch odmeňovania (MiFID)
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 3. 6. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť /
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.