en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA zo 6.3.2024 č. ESMA50-43599798-9011 k scenárom stresových testov podľa nariadenia o fondoch peňažného trhu
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 6. 3. 2024
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú po uplynutí dvoch mesiacov po dátume uverejnenia usmernení na webovom sídle orgánu ESMA vo všetkých úradných jazykoch EÚ (pokiaľ ide o časti uvedené červeným písmom – ostatné časti usmernení sa už uplatňujú od dátumov stanovených v článkoch 44 a 47 nariadenia o fondoch peňažného trhu).
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 6 March 2024 No ESMA50-43599798-9011 – Guidelines on stress tests scenarios under the MMF Regulation

Charakter dokumentu: Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.