en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Usmernenie ESMA zo 7. decembra 2021 č. ESMA81-393-288 o metodike, funkcii dohľadu a uchovávaní záznamov podľa nariadenia o referenčných hodnotách
Autor Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Zdroj webové sídlo Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)
Dátum uverejnenia 7. 12. 2021
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Tieto usmernenia sa uplatňujú od 31. mája 2022.
Doplňujúce informácie:

Text dokumentu v anglickom jazyku: ESMA Guidelines of 7 December 2021 No ESMA81-393-288 on methodology, oversight function and record keeping under the Benchmarks Regulation

Usmernenia sú vydané podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES.