en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/462 z 19. marca 2015 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy schvaľovania orgánmi dohľadu pri zriaďovaní účelovo vytvorených subjektov, pri spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi dohľadu v súvislosti s účelovo vytvorenými subjektmi a pri stanovovaní formátov a vzorov, prostredníctvom ktorých účelovo vytvorené subjekty vykazujú informácie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 20. 3. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).