en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1646 z 13. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o hlavné indexy a uznané burzy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Â. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 14. 9. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu