en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1800 z 11. októbra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o pridelenie ratingových hodnotení od externých ratingových agentúr na objektívnu stupnicu stupňov kreditnej kvality v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 12. 10. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).