en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2227 z 9. decembra 2016 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) č. 648/2012
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 10. 12. 2016
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských