en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1227 z 12. novembra 2019, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory na poskytovanie informácií v súlade s požiadavkami na oznámenie o STS
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 3. 9. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu