en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1228 z 29. novembra 2019, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát žiadostí o registráciu ako archív sekuritizačných údajov alebo o rozšírenie registrácie archívu obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402
Autor Európsky parlament a Rada Európskej únie
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 3. 9. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.