en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1406 z 2. októbra 2020, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o postupy výmeny informácií a spolupráce medzi príslušnými orgánmi, orgánom ESMA, Komisiou a ďalšími subjektmi podľa článku 24 ods. 2 a článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a formuláre na takúto výmenu informácií a spoluprácu
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 10. 2020
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.