en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1220 zo 14. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o formát, v ktorom pobočky spoločností z tretích krajín a príslušné orgány musia oznamovať informácie uvedené v článku 41 ods. 3 a 4 uvedenej smernice
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 15. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu