en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1300 z 24. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1093, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát správ investičných spoločností a organizátorov trhu o pozíciách
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 26. 7. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu