en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1859 z 10. júna 2022, ktorým sa menia vykonávacie technické normy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 1248/2012, pokiaľ ide o formát žiadostí o registráciu archívov obchodných údajov a žiadostí o rozšírenie registrácie archívov obchodných údajov
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu