en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1860 z 10. júna 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o štandardy, formáty, frekvenciu, metódy a mechanizmy ohlasovania
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 7. 10. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 29. apríla. 2024.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Korigendum 24.11.2022

Konsolidované znenie

Charakter dokumentu