en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2122 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na účely uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503, pokiaľ ide o štandardné formuláre, vzory a postupy pre spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi v súvislosti s európskymi poskytovateľmi služieb hromadného financovania pre podnikanie
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 8. 11. 2022
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu