en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1423/2013 z 20. decembra 2013, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie požiadaviek na vlastné zdroje pre inštitúcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 31. 12. 2013
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa od 31. marca 2014.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).