en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 827/2012 z 29. júna 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o zverejňovanie čistých pozícií v akciách, formát informácií poskytovaných Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súvislosti s čistými krátkymi pozíciami, druhy zmlúv, dojednaní a opatrení na primerané zabezpečenie toho, že akcie alebo štátne dlhové nástroje budú dostupné na vyrovnanie, a dátumy a obdobie na určenie hlavného obchodného miesta pre akcie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 18. 9. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2012 okrem článkov 9, 10 a 11, ktoré sa uplatňujú od dátumu uvedeného v prvom odseku článku 13 nariadenia.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).