en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 945/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o relevantné primerane diverzifikované indexy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
Autor Európska komisia
Zdroj Úradný vestník Európskej únie
Dátum uverejnenia 5. 9. 2014
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).