en en

Detail dokumentu

Zobraziť dokument
Názov VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/81 z 19. decembra 2014, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
Autor Rada Európskej únie
Zdroj
Dátum uverejnenia 22. 1. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Doplňujúce informácie:

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v zúčastnených členských štátoch. Toto nariadenie sa uplatňuje buď od 1. januára 2016, alebo od dátumu začatia uplatňovania článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 podľa článku 99 ods. 6 uvedeného nariadenia, podľa toho, čo nastane neskôr.

Charakter dokumentu: Terciálne právo / nelegislatívne akty (vykonávacie akty).